Over ons

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Organisatie

De Sint Willibrordkerk is een rijksmonument en behoort tot het Europees architectonisch erfgoed. De kerk wordt beheerd door een stichting.

Sint Willibrordus Stichting

De Sint Willibrordus Stichting is de eigenaar van de Sint Willibrordkerk. Het doel van de stichting is dit unieke neogotische kerkgebouw open te stellen, open te houden als kerk en als gebruiksmonument voor de stad Utrecht.

De stichting is tevens eindverantwoordelijk voor de financiële exploitatie en het onderhoud van het gebouw. De stichting is opgericht door Pater Winand Kotte, die zich meer dan 30 jaar inspande om het kerkgebouw te behouden. Nadat de stichting in 1987 eigenaar werd van de kerk begon Winand Kotte fondsen te verzamelen om het gebouw te restaureren. De kerk kon vanaf 1991 volledig gerestaureerd worden met bijdragen van particulieren en subsidies van het rijk, de gemeente Utrecht en de Europese Commissie. Eind 2005 heropende Pater Kotte de kerk feestelijk en droeg deze opnieuw op aan de heilige Willibrord. In 2017 heeft de Priesterbroederschap  St. Pius X een meerderheid in de Sint Willibrordus Stichting gekregen na de schulden van de stichting te hebben overgenomen waardoor deze gesaneerd konden worden.

Priesterbroederschap St. Pius X

De Priesterbroederschap is officieel en volgens kerkelijk recht opgericht. De Priesterbroederschap blijft voortgaan om haar specifieke roeping te vervullen in deze tijd van zware crisis in de kerk. Dit doet zij met een heel eigen charisma.

De roeping van de Priesterbroederschap bestaat eruit de Kerk te dienen door het katholieke priesterschap: door het vormen van priesters, de heiliging van hen te begeleiden en het priesterlijke leven te ondersteunen (ook dat van priesters buiten de Broederschap).

Op deze wijze laten wij zien dat de Traditie van de Kerk ons charisma is en levenskrachtig is. Wij zullen de Traditie verdedigen tegen wie haar bestrijdt of haar aan belang wil laten inboeten.

Tenslotte wil de Priesterbroederschap zich, in deze huidige noodtoestand, inzetten voor de terechte behoeften van de gelovigen.

Stichting Ondersteuningsfonds

Doelstelling van het Ondersteuningsfonds is het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen.

Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele
evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en
rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk.

Voor meer informatie klik hier.

ANBI informatie Sint Willibrordus Stichting

Naam van de instelling: Sint Willibrordus Stichting. De stichting is een kerkelijke instelling.
RSIN nummer:9264073
Bezoekadres:Minrebroederstraat 21 Utrecht
Doelstelling:De instandhouding, het beheer en de exploitatie van de Sint Willibrordus Kerk als monumentale Kerk voor de erediensten van de Tridentijnse Mis, alsmede voor religieus-culturele evenementen, muziekuitvoeringen, educatie en tourisme.
Hoofdlijnen beleidsplan:- Het beschikbaar stellen van het gebouw aan de Priesterbroederschap PiusX voor kerkelijke doeleinden;
- Het beschikbaar stellen van het gebouw aan de Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrord Kerk te Utrecht door religieus-culturele evenementen ten behoeve van culturele activiteiten, concerten, muziek uitvoeringen, evenementen en rondleidingen;
- Het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden voor culturele activiteiten;
- Het verwerven van inkomsten middels publieke en toeristische openstelling;
- Het verwerven van donaties en subsidies ten behoeve van het onderhoud van het gebouw.
Bestuursleden:Het bestuur bestaat uit een meerhoofdig bestuur waarvan een voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid deel uitmaken. Bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Personeel:De stichting heeft geen personeel in dienst.

Financiële gegevens

Jaar 2015Jaar 2016
%%
Inkomsten en donaties (BATEN)
Uit functie als kerk 009.86520
Uit functie als monument 10.790479.04018
Via St. Culturele Evenementen 3.800167.300 (2015)14
Gebruik gebouw door derden8.4963724.08148
Totaal BATEN23.08610050.286100
Kosten (LASTEN)
- Energie en Water 13.402209.49816
- Assurantie 11.7891810.39018
- Erfpacht en zakelijke lasten8.254138.30914
- Overige kosten gebouw 4.66274.6918
Totale kosten gebouw38.1075832.88856
Algemene Kosten 1.9203265
Financiële baten en lasten25.6203925.98856
Totaal LASTEN65.64710059.141100
Exploitatie verlies (42.561)(8.855)
Bijzondere baten en lasten 5.6532.527
Resultaat(36.908)(11.382)
Toelichting:
- Sedert 1 juni 2015 worden weer rentelasten van de leningen NRF gefactureerd. Daarvoor werden deze betaald door de Gemeente Utrecht.
- Bijzondere baten 2015 hadden vooral betrekking op teruggave energie over de periode 2012-14
- Uit de bouwreserve werd in 2015 € 4.666 onttrokken voor groot onderhoud
- De bijzondere lasten 2016 hadden vooral betrekking op kosten van advies en juridische bijstand.
- Het verlies is ten laste van het eigen vermogen geboekt.
Voorgenomen bestedingen:
- Bestedingen aan onderhoud gebouw en orgel;
- Bestedingen aan erfpacht canon;
- Bestedingen aan assurantie;
- Bestedingen aan zakelijke belastingen;
- Bestedingen aan financiële kosten;
- Bestedingen aan website, drukwerk en kleine onkosten.
Kortom, gelijk aan de bestedingen in voorgaande jaren.